top of page

“Chính anh em là muối cho đời”; “chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Làm muối cho đời, nghĩa là làm cho môi trường sống của mình thêm “mặt mà” tình bác ái và yêu thương; làm ánh sáng cho trần gian, nghĩa là làm gương sáng về đời sống đức tin và đạo đức.

BỘ THIỆP TẠ ƠN LINH MỤC "MUỐI CHO ĐỜI"

25,00$Giá
  • Thông Số Kỹ Thuật

    - Thiệp 15x18cm

    - Bao thư 15x19cm

    - Phù hiệu 5x10cm

    - Có bản ép nhũ