top of page

Thông tin:

- Kích thước: 2x3m

- Hệ màu CMYK

- File chia sẻ PNG