BG-min.jpg

​Photoshop Online

Là một trong những ứng dụng của Photopea.

​Bạn không cần cài đặt nhưng vẫn dùng gần như mọi tính năng của Photoshop.