top of page

Kinh cầu cùng thánh Phanxicô Xaviê

Chúng con lạy Chúa là Đấng xưa đã chọn thánh Phanxicô Xaviê đi đến Phương Đông này giảng rao soi sáng muôn dân được biết đường rỗi linh hồn, cùng mở đường cho nhiều linh mục bắt chước gương người mà tiếp việc giảng truyền đạo Chúa trong các xứ miền Đông này.

Chúng con là kẻ ngây muội xưa nay chẳng có công gì đáng được ơn trọng ấy đó là cho chúng con biết được đạo thánh Chúa là đường công chính làm cho chúng con được mọi sự lành đời sau.

Chúng con cảm tạ Chúa cùng trông cậy vì công nghiệp thánh Phanxicô Xaviê cho đạo thánh Chúa một ngày một lan rộng ra, cùng phá tan hết mọi bè rối và các kẻ thù nghịch Hội Thánh. Lại xin cho hàng đạo đức được mọi sự lành bình an mà coi sóc linh hồn chúng con; cùng xin cho giáo dân được một lòng tin bền vững, hầu đáng được ngày sau hưởng phúc Thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

Thẻ Kinh Và Thẻ Trích Dẫn Thánh Phanxicô Xaviê

0,00$Giá
  • THÔNG TIN CHUNG

    * Dữ liệu miễn phí tải xuống bộ file NGAY LẬP TỨC.
    * Các thiết kế chỉ dùng cho mục đích cá nhân và cộng đồng.
    * Các thành phần trong thiết kế có thể đến từ bên thứ ba.