​đây là thư viện hoa văn mẫu, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ 4 thư viện: Bảo tồn, phát triển, ứng dụng và minh hoạ trong khoảng tháng 9 năm 2020

Screen Shot 2020-11-06 at 10.22.03.jpg

​ELIBRARY

Thư viện số bảo tồn

​hoa văn dân tộc

​ABOUT US

Về dự án

​DONATE

Giúp chúng tôi

​duy trì bảo tồn

ARTICLES

Các bài viết

​về dự án

Ethnicty ra mắt thư viện mẫu hoa văn dân tộc thiểu số với 10 mẫu chọn lọc. Chúng tôi cũng bắt đầu gây quỹ cộng đồng để ra mắt thư viện hơn 100 hoa văn sẽ được ra mắt cộng đồng vào tháng 9 tới.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com