Bài đăng diễn đàn

Danh Nguyen Thanh Duy
07 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
Trong thinh lặng, con tìm kiếm ý Chúa. Trong thinh lặng, con tâm sự với Ngài. Trong thinh lặng, con được là chính con. Trong thinh lặng, con đau khổ ê chề. Trong thinh lặng, lòng con nặng trĩu nỗi đau. Trong thinh lặng, con thưa chuyện với Ngài. Trong thinh lặng, con hạnh phúc chứa chan. Trong thinh lặng, con được an ủi vỗ về. Trong thinh lặng, con rũ bỏ mọi sự. Trong thinh lặng, con tìm kiếm bình an. Trong thinh lặng, một mình con với Chúa. Trong thinh lặng, Ngài ban xuống ơn thiêng. Trong thinh lặng, con nhìn nhận thấp hèn. Trong thinh lặng, con đón nhận mọi sự. Trong thinh lặng, con được ơn sức mạnh. Trong thinh lăng, con lại được hồi sinh. Trong thinh lặng, Chúa muốn con nhìn Chúa. Trong thinh lặng, Chúa vẫn âu yếm con. Dù con đây biết bao lỗi nặng nề... Dù con đây rất bất xứng, Chúa ơi... Chúa giúp con, ban thêm nguồn sức mạnh... Con ra về...Long hoan lạc, tràn bình an... - Gioakim Nguyễn Thành Duy Danh. FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026721577688 Giáo xứ Tâm An- Giáo hạt An Bình- Giáo phận Xuân Lộc
TRONG THINH LẶNG!...
 content media
1
0
23
Danh Nguyen Thanh Duy
Thao tác khác